Учиме Javascript

Заедно со HTML и CSS, JavaScript е една од клучните технологии на World Wide Web.

See more...

Вовед во веб дизајн

Во овој курс ќе ги разјасниме основните технологии за градење на една веб-страница.

See more...